CAPRIMEDIA

Algemene voorwaarden

1) Partijen

1.1. Caprimedia: Eenmanszaak naar Belgisch recht gevestigd Grimbert 30, Borsbeek en met ondernemingsnummer BTW BE 0785.386.927 met als eigenaar Jens Van der Auwera

1.2. Opdrachtgever: natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie CAPRIMEDIA diensten en/of producten aanbiedt en/of verkoopt met het oog op het ontwikkelen van websites, webshops, webapplicaties en het registreren van domeinnamen en het hosten van websites.

2) Toepassingsgebied

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen CAPRIMEDIA en haar Opdrachtgever(s). Alle documenten die de opdracht op gedetailleerde wijze verder uitwerken maken integraal deel uit van de Algemene Voorwaarden.
De Algemene Voorwaarden zijn reeds van toepassing vanaf het eerste contact en de offerte die hieruit volgt.

2.2. CAPRIMEDIA behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige opdrachten. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande opdrachten en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

3) Offerte en aanvaarding

3.1. Onze offertes worden steeds specifiek voor de Opdrachtgever opgesteld met een uiteenzetting van de gevraagde opdrachten en de gehanteerde tarieven en prijzen. Onze offertes worden steeds in regie opgesteld, tenzij uitdrukkelijk een vaste prijs wordt aangegeven. Onze prijsberekeningen en offertes hebben slechts een indicatief karakter.

3.2. Wanneer wij een offerte overmaken, heeft deze een beperkte geldigheidsduur, namelijk deze die op de offerte zelf staat. Indien er geen geldigheidsduur op de offertestaat, zal deze uiterlijk dertig (30) kalenderdagen na datum van verzending geldig blijven. Offertes zijn uiteraard enkel geldig ten aanzien van de persoon of personen voor wie ze gericht is.

3.3. De aanvaarding van de offerte kan zowel uitdrukkelijk gebeuren of afgeleid worden uit onderlinge communicatie. Aanvaarding door elektronische communicatiemiddelen of mondeling kan ook. Aanvaarding van een deel van de opdracht of afwijkend van het aanbod in offerte is enkel mogelijk als CAPRIMEDIA zich uitdrukkelijk akkoord verklaart.

3.4. Wijzigingen aanbrengen aan de originele opdracht is enkel mogelijk bij onderling akkoord tussen partijen. Dergelijke vorm van meerwerk impliceert dat zowel het geprojecteerde tijdsbestek alsook de kostprijs voor het uitvoeren van de werken zal veranderen. Opdrachtgever zal dit zonder protest aanvaarden. De uitvoering van meerwerk gebeurt in regie aan het op dat moment geldend uurtarief. Partijen kunnen altijd anders overeenkomen. Voorgaande zal gelden voor elke vorm van meerwerk. Meerwerk omvat onder andere alle eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van de opdrachtgever die tijdens het aangaan van de overeenkomst niet of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk, aan CAPRIMEDIA kenbaar werden gemaakt.

3.5. Het is mogelijk voor de Opdrachtgever om de aanvaarding van de offerte te herroepen, maar dit zal geen inbreuk doen aan bestaande betalingsverplichtingen en de betalingsverplichting voor reeds uitgevoerde (bijkomende) werken.

3.6. Voor het aanvatten van de werken, kan een opdracht nog geannuleerd worden, maar in dat geval heeft CAPRIMEDIA recht op een schadevergoeding die overeenkomst met dertig (30%) procent van de overeengekomen prijs, met een absoluut minimum van tweehonderdvijftig (250) EURO.

4) Uitvoering van de opdracht

4.1. Wijzigingen aanbrengen aan de originele opdracht is enkel mogelijk bij onderling akkoord tussen partijen. Dergelijke vorm van meerwerk impliceert dat zowel het geprojecteerde tijdsbestek alsook de kostprijs voor het uitvoeren van de werken zal veranderen. Opdrachtgever zal dit zonder protest aanvaarden. De uitvoering van meerwerk gebeurt in regie aan het op dat moment geldend uurtarief. Partijen kunnen altijd anders overeenkomen. Voorgaande zal gelden voor elke vorm van meerwerk. Meerwerk omvat onder andere alle eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van de opdrachtgever die tijdens het aangaan van de overeenkomst niet of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk, aan CAPRIMEDIA kenbaar werden gemaakt.

4.2. Termijnen voor oplevering zijn steeds indicatief en gelden als streefdata. Het is mogelijk voor partijen om hier een bindend karakter aan toe te kennen. CAPRIMEDIA heeft tevens het recht om de oplevering uit te stellen zonder dat dit haar aansprakelijkheid op enige wijze in het gedrang brengt. Indien we hiervan gebruik maken, zullen we jou steeds voorafgaand op de hoogte te brengen.

5) Diensten inzake hosting en domeinnaam

5.1. Onder hostingdiensten wordt de opslag van verschillende soorten inhoud, zoals tekst en beeld, op een virtuele ruimte begrepen. Indien dergelijke opdracht aan CAPRIMEDIA wordt gegeven, krijgen we een uitdrukkelijke en onbeperkte toestemming om de (beschermde) inhoud in deze virtuele opslagruimte te reproduceren, mee te delen aan het publiek of verder te verspreiden zoals nodig is voor de praktische uitvoering van de opdracht.

5.2. Om de opdracht tot een goed eind te brengen, werkt CAPRIMEDIA samen met een gespecialiseerde partner. Een beschrijving van de hosting diensten en de aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in de Service Level Agreement (SLA) van deze hostingpartner. Deze SLA kan worden aangepast of gewijzigd door de hostingpartner. CAPRIMEDIA kan de Opdrachtgever een kopie van de actuele versie van de SLA bezorgen op aanvraag.

5.3. Hostingdiensten worden per kalenderjaar verstrekt op voorwaarde van betaling van de daarvoor voorziene factuur. De actuele kost voor de dienstverlening zal in offerte worden voorzien. Wanneer de Opdrachtgever een einde wil maken aan de dienstverlening dient hij dit te doen uiterlijk tegen de maand oktober van het lopende jaar per aangetekend schrijven gericht aan CAPRIMEDIA oftewel expliciet via e-mail
oftewel via het klantenpaneel. Als de opzeg te laat gebeurt, zullen de kosten voor het volgende jaar aangerekend worden, tenzij partijen iets anders overeenkomen daaromtrent.

5.4. De registratie en hernieuwing van domeinnamen gebeurt bij de daartoe bevoegde instanties volgens door hen bepaalde regels en procedures. Door de registratie ontstaat een rechtstreekse verhouding tussen de Opdrachtgever en de bevoegde instantie waarin CAPRIMEDIA en haar daartoe aangestelde partners slechts een verbindende rol vervullen. De registratie van de domeinnaam gebeurt enkel na een uitdrukkelijke
opdracht daartoe van de Opdrachtgever. De hernieuwing van de domeinnaam gebeurt automatisch, tenzij in geval van opzeg door de Opdrachtgever of door dit uit te schakelen in het klantenpaneel. Wij kunnen nooit verantwoordelijk gehouden worden indien een gebrekkige of onduidelijke opdracht tot een verlies van de domeinnaam leidt.

5.5. Registratiekosten voor een domeinnaam zullen steeds voorafgaand aan de registratie in rekening worden gebracht. Noch de weigering door de bevoegde instantie, noch het latere verlies van een domeinnaam doen afbreuk aan de betalingsverplichting van de Opdrachtgever en zorgt evenmin voor de terugbetaling door CAPRIMEDIA of enige vorm van schadevergoeding of compensatie ten aanzien van de Opdrachtgever.

6) Prijzen en betaling

6.1. Alle prijzen en tarieven zijn steeds exclusief BTW en andere bijkomende lasten, tenzij dit anders zou worden aangegeven. Tenzij dit uitdrukkelijk anders bepaald zou zijn, omvat de prijs steeds alle kosten die nodig zijn om de opdracht uit te voeren.

6.2. Tarieven en prijzen kunnen wijzigen in geval van overeenkomst tot dienstverlening waarbij een termijn van minstens zes (6) maanden is verstreken sinds de aanvang of de meest recente herziening. De Opdrachtgever wordt geacht akkoord te gaan met deze prijsherziening, tenzij hij de overeenkomst beëindigt door middel van een aangetekend schrijven ten laatste tot dertig (30) dagen na inwerkingtreding van de nieuwe tarieven. Een herziening van de basisprijs volgens het indexcijfer zoals hieronder vermeld, wordt niet gezien als een prijsaanpassing en wordt bijgevolg niet aan de Opdrachtgever gemeld.

6.3. Bij overeenkomsten die langer dan één (1) jaar duren, kunnen onze gehanteerde uur- of dagtarieven bij het verstrijken van iedere jaarlijkse periode geïndexeerd worden. De berekening gebeurt volgens de volgende formule: 

Nieuwe prijs = Basisprijs * (0,2 + 0,8 * (Nieuwe index \Aanvangsindex))

Waarbij: 
Basisprijs: prijs bij aanvang van de Overeenkomst; 
Aanvangsindex: de door Agoria gepubliceerde index “referteloonkost nationaal gemiddelde” van de maand die voorafgaat aan de ondertekening van de Overeenkomst; Nieuwe index: de door Agoria gepubliceerde index “referteloonkost nationaal gemiddelde” van de maand voorafgaand aan de datum van indexatie.

6.4. Ingeval er zich plots fundamentele veranderingen in omstandigheden voordoen die van invloed zijn op de afgesproken prijs en welke omstandigheden bij de prijsbepaling niet te voorzien waren en bovendien het contractuele evenwicht verstoren, komen Partijen op eerste verzoek bij elkaar. De Partijen proberen om tot een billijke aanpassing van het contract te komen. Indien partijen geen minnelijk akkoord kunnen bereiken na dertig (30) dagen te rekenen vanaf het verzoek tot aanpassing van het contract, heeft de meest gerede partij de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen. Dat kan door het versturen van een aangetekend schrijven met een opzegtermijn van dertig (30)
dagen zonder dat daarvoor enige schadeloosstelling zou verschuldigd zijn.

6.5. Bij gebrek aan uitdrukkelijk bepaalde tijdstippen zal CAPRIMEDIA op maandelijkse basis factureren, behoudens voor hosting en domeinnamen. Als de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de ontvangen factuur moet hij spoedig en gemotiveerd protesteren,
binnen de vijftien (15) kalenderdagen na factuurdatum. Voorgaande heeft geen invloed op enige (tussentijdse) betalingsverplichtingen. Indien er geen tijdig protest is, zullen de diensten/facturen definitief aanvaard worden beschouwd en is betaling verschuldigd.

6.6. Facturen dienen betaald te worden binnen dertig (30) kalenderdagen vanaf facturatiedatum. Bij gebrek aan betaling op de vervaldatum zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest ten belope van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties op jaarbasis worden aangerekend. Zodra wij de eerste ingebrekestelling hebben verstuurd zal eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een absoluut minimum van €125. Dit doet geen afbreuk aan het recht om vergoeding te vragen voor de verdere kosten verbonden aan de niet-betaling. CAPRIMEDIA behoudt zich tevens het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten tot op het moment van betaling van de facturen. Elke vertraging in de betaling door de Opdrachtgever maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. De Opdrachtgever mag in dat geval door CAPRIMEDIA gemaakte
creaties niet behouden.

6.7. Tot op het moment van de gehele betaling, zullen alle geleverde producten eigendom blijven van CAPRIMEDIA. De Opdrachtgever verbindt er zich toe derden op dit eigendomsvoorbehoud te wijzen indien dit nodig blijkt.

6.8. CAPRIMEDIA is tevens gerechtigd de toegang tot de geleverde producten en/of diensten geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren indien de Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen die voortkomen uit deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt (zoals een niet-betaling of protest van de factuur) zonder dat de Opdrachtgever aanspraak kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enerlei schadevergoeding.

6.9. CAPRIMEDIA kan een voorschotfactuur van vijftig (50%) procent op de totale waarde van de opdracht aanrekenen, tenzij anders overeengekomen met de Opdrachtgever. CAPRIMEDIA kan de aanvang van de opdracht laten afhangen van de
ontvangst van betaling van de voorschotfactuur.

7) Intellectuele eigendom

7.1. Alle intellectuele creaties en alle ter beschikking gestelde materialen door CAPRIMEDIA in uitvoering van de opdracht, worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Dit omvat iedere vorm van tekst, opmaak, tekeningen, designs, flowcharts, notities, aantekeningen, artikels, websites, et cetera. Deze intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan CAPRIMEDIA, haar licentiegevers of eventuele derde partijen. Het is niet toegestaan de deze intellectuele eigendom te dupliceren, te commercialiseren of te laten commercialiseren. Bronfiles worden door CAPRIMEDIA nooit overgedragen, behoudens als daar andere afspraken over gemaakt zijn tussen Partijen.

7.2. De Opdrachtgever verkrijgt, naar aanleiding van deze overeenkomst, een niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruikslicentie op de intellectuele eigendomsrechten die aan CAPRIMEDIA blijven toebehoren. De gebruikslicentie treedt in werking van zodra alle betalingsverplichtingen ten aanzien van CAPRIMEDIA voldaan zijn. In elk geval blijven de intellectuele eigendomsrechten bij CAPRIMEDIA.

7.3. Alle door CAPRIMEDIA gecreëerde en/of terbeschikkinggestelde materialen kunnen enkel gebruikt worden voor de vooraf gecommuniceerde doeleinden en/of bestemmingen. Het ongeautoriseerde gebruik zal bijgevolg aanleiding geven tot een nieuwe facturatie ten belope van het gehanteerde standaardtarief vermeerderd met een toeslag van vijftig (50%) procent, voor iedere vastgestelde schending apart. De Opdrachtgever is eveneens verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden. Indien er vragen resten omtrent het al dan niet geautoriseerd gebruik, aarzel absoluut niet om ons te contacteren.

7.4. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, softwarerechten, databankrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de goederen te verwijderen of te wijzigen.

7.5. Het is CAPRIMEDIA toegestaan om technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de producten teneinde zijn rechten of een overeengekomen gebruiksbeperking te kunnen vrijwaren. Het is de Opdrachtgever nooit toegestaan om dergelijke technische voorzieningen te verwijderen of te omzeilen.

7.6. De Intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het CMS (dit is de software nodig voor het beheer van de inhoud van de website) behoren exclusief toe aan CAPRIMEDIA of een derde waarmee CAPRIMEDIA hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten. Mits betaling van een jaarlijkse licentievergoeding, bepaald in de offerte van CAPRIMEDIA en onder opschortende voorwaarde van de volledige betaling van deze
vergoeding, verkrijgt de Opdrachtgever een niet exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op deze software. Het is de Opdrachtgever verboden om sublicenties aan derden toe te kennen, dan wel op de software op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, mee te delen, te gebruiken ten behoeve van derden of te commercialiseren.

7.7. CAPRIMEDIA is trots op haar realisaties en behoudt zich daarom het recht voor om haar klanten op te nemen in haar portfolio alsook potentieel op de website. Indien de Opdrachtgever hier niet mee akkoord is, kan hier protest tegen worden gemaakt.

8) Duurtijd en einde van de overeenkomst

8.1. De Overeenkomst duurt zo lang als nodig voor de uitvoering van de besproken diensten. De Overeenkomst kan dus van bepaalde of onbepaalde duur zijn. In geval van een overeenkomst van bepaalde duur zal deze elke keer stilzwijgend verlengd worden voor een nieuwe duur van die gelijk is aan de oorspronkelijk bepaalde duur, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Iedere partij kan deze automatische
verlenging verhinderen door middel van een opzegging bij het verstrijken van de duur. De opzegging gebeurt verplicht door middel van een aangetekend schrijven ten laatste drie (3) maanden voor de verjaardag van deze overeenkomst.

8.2. Bij een overeenkomst van onbepaalde duur kunnen beide partijen de overeenkomst altijd opzeggen op eenzijdige wijze per aangetekend schrijven. Hierbij moet rekening gehouden worden met een opzegtermijn van drie (3) maanden die zal aanvangen op de eerste dag volgend op de dagtekening van het aangetekend schrijven.

8.3. Elke partij kan de overeenkomst ook beëindigen indien de andere Partij een bewezen grove fout of materiële contractuele tekortkoming begaat en deze niet heeft rechtgezet binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen nadat zij door de Partij die zich op de fout of tekortkoming beroept per aangetekende brief in gebreke was gesteld. Tekortkomingen aan de betalingsverplichting en de medewerkingsverplichting
door de Opdrachtgever worden als zwaarwichtige tekortkomingen beschouwd. De beëindiging laat de mogelijkheid onverlet om verdere rechten uit te oefenen voor de schade geleden ten gevolge van een inbreuk.

8.4. Indien één van de partijen niet meer aan de verplichtingen van de Overeenkomst kan voldoen ten gevolge van een staat van faillissement of gerechtelijke reorganisatie of enige andere aantasting van de kredietwaardigheid, dan heeft elke partij het recht om de Overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder meer te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven.

9) Aansprakelijkheid van CAPRIMEDIA

9.1. CAPRIMEDIA is uitsluitend aansprakelijk voor iedere haar bewezen en toerekenbare zware of herhaalde lichte contractuele en/of buitencontractuele tekortkoming die veroorzaakt wordt in de uitvoering van haar inspanningsverbintenis uit deze overeenkomst. In geval van een toerekenbare tekortkoming moet de Opdrachtgever bij vaststelling binnen vijftien (15) kalenderdagen te rekenen vanaf het ontstaan van deze gebeurtenis of dit nadeel, of, minstens, te rekenen vanaf het ogenblik waarop de Opdrachtgever er kennis van heeft gekregen of redelijkerwijze had kunnen krijgen, een aangetekende gemotiveerde ingebrekestelling versturen waarbij CAPRIMEDIA de gelegenheid wordt gegeven om de tekortkoming te herstellen. Het totaal van onze aansprakelijkheid kan echter nooit hoger zijn dan het bedrag van de ons toekomende vergoeding. CAPRIMEDIA sluit haar aansprakelijkheid niet uit in geval van opzet of bedrog.

9.2. In geen geval is CAPRIMEDIA aansprakelijk voor (i) onrechtstreekse, indirecte, incidentele of gevolgschade, (ii) schade veroorzaakt door een fout of nalatigheid van de Klant, (iii) de vergoeding van alle directe en indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van het resultaat van de Diensten, (iv) de vergoeding van alle directe en indirecte schade die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt is door software of hardware
geleverd of gemaakt door derden, of door enig ander element in het bedrijf van de Klant gebracht na totstandkoming van de Overeenkomst en (v) alle vorderingen door derden tegen de Klant gericht.

9.3. Indien de Opdrachtgever door een contractuele of buitencontractuele tekortkoming de aansprakelijkheid van CAPRIMEDIA in het gedrang brengt, dient zij alle nodige maatregelen te nemen om CAPRIMEDIA te vrijwaren van elke schade die zij hierdoor kan oplopen. CAPRIMEDIA kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van foto’s, lettertypes, et cetera, geleverd en/of goedgekeurd door Opdrachtgever.

9.4. In geval van overmacht is CAPRIMEDIA gerechtigd om de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten, voor de duur van de overmacht .Overmacht is iedere situatie waarbij een vreemde oorzaak, overmacht of toeval een partij verhindert haar verbintenis na te komen. Dit wil zeggen dat het moet gaan om een onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis, die onafhankelijk is van de wil van de schuldenaar, en die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van de verplichting of verbintenis. Indien de overmacht van blijvende aard is en gedurende
meer dan 90 dagen aanhoudt, dan heeft elke partij het recht om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder meer te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven. Prestaties die reeds door CAPRIMEDIA werden geleverd worden in dat geval in verhouding aangerekend aan de Opdrachtgever.

9.5. CAPRIMEDIA kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door aangestelde derden wanneer de fout gekwalificeerd wordt als bedrog, een zware fout of een veel voorkomende lichte fout en indien het schadeverwekkende feit gebeurd is tijdens de uitvoering van hun opdracht.

10) Confidentialiteit

10.1. Partijen bevestigen dat alle informatie en gegevens die tijdens de uitvoering van de opdracht aan elkaar uitgewisseld wordt, als vertrouwelijk behandeld dient te worden. Vertrouwelijke informatie is deze informatie die schriftelijk is medegedeeld aan de andere partij en welke duidelijk aangeduid is als vertrouwelijk of informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd moet worden. Elke inbreuk op de vertrouwelijkheid brengt de aansprakelijkheid van de inbreuk makende partij in het gedrang. Deze inbreuk makende partij heeft eveneens de verplichting om de andere partij te vrijwaren van elke schade die het gevolg is van de inbreuk, inclusief het nemen van verdere (buiten)-gerechtelijke stappen.

10.2. Niet enkel informatie die uitgewisseld zou worden tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen onder voorgaande clausule vallen, maar tevens de gegevens en informatie die uitgewisseld worden tussen Partijen voorafgaand aan de aanvang van de opdracht.

11) Privacy en gegevensbescherming

11.1. Elke Partij dient, te allen tijde, haar respectieve verplichtingen krachten de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens na te leven in verband met alle persoonsgegevens die krachtens de opdracht worden verwerkt. De Opdrachtgever blijft als enige verantwoordelijke voor het bepalen van de doelstellingen waarvoor CAPRIMEDIA krachtens de opdracht persoonsgegevens verwerkt. Voor alle duidelijkheid erkennen de Partijen dat de Opdrachtgever optreedt als de verantwoordelijke voor de verwerking en CAPRIMEDIA als de verwerker van de persoonsgegevens die opgeslagen, gebruikt of op andere wijze in het kader van de opdracht verwerkt dienen te worden, zoals deze termen gedefinieerd zijn in de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens.

11.2. De Opdrachtgever is zich bewust van het feit dat hij als verwerkingsverantwoordelijke de verantwoordelijkheid draagt voor het rechtmatig
verkrijgen van de persoonsgegevens die door CAPRIMEDIA verwerkt zullen worden, alsook voor het verschaffen van de nodige informatie omtrent het overmaken van de gegevens naar CAPRIMEDIA. De Opdrachtgever garandeert tevens dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de persoonsgegevens niet onrechtmatig is en geen rechten van derden schendt.

12) Overige bepalingen

12.1. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschil omtrent de uitvoering van de overeenkomst zullen CAPRIMEDIA en de Opdrachtgever alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Indien het geschil toch wordt voortgezet zijn de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd. 

12.2. De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze voorwaarden heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Wij hebben het voorrecht om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking. (Sub-)Titels in deze overeenkomst kennen een louter illustratieve waarde.

12.3. Wij kunnen onze rechten of plichten uit een overeenkomst te allen tijde overdragen of uitbesteden aan een dochteronderneming of een daartoe ingeschakelde derde partij. Dit kan zonder de instemming van de Opdrachtgever en zonder enige schadevergoeding. De derde partij zal volledig instaan voor de verdere uitvoering van de overeenkomst.